Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här

Jag accepterar
Bild på fem unga personer som sitter och samtalar. På bilden står texten 45 miljoner till stärkt elevpeng och Socialdemokraternas logga.

45 miljoner till stärkt elevpeng

Stärkt elevpeng och satsningar inom Topp 25 - skolutveckling tillsammans är majoritetens prioriteringar när programnämnd Barn och utbildning fattar beslut om programplan med budget i veckan.

Budgeten som majoriteten lägger fram innebär en generell förstärkning av resurserna ut till förskola, skola och gymnasium med 27,5 miljoner kronor för 2022. Utifrån antalet barn och elever innebär det en höjning av elevpengen med 813 kronor/barn i snitt.  Därtill kommer ytterligare 17,4 nya miljoner kronor att fördelas till bland annat förskolor och skolor på landsbygden och Riksgymnasiet Örebro. I det här arbetet görs en särskild prioritering för att trygga ekonomin på förskolor och skolor på landsbygden.

Under 2022 kommer också 16 miljoner kronor att avsättas till skolutveckling utifrån Topp 25 – skolutveckling tillsammans. Medlen kommer kunna sökas av både den kommunala som de fristående huvudmännen.

– Det är oerhört positivt att vi nu kan stärka upp resurserna kopplade till Topp 25. Det kommer bland annat vara möjligt att ansöka om medel för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen i våra skolor. Hösten 2022 kommer en ny och breddad kursplan i ämnet, som nu ändrar namn till ”Sexualitet, samtycke och relationer”, och vi vill genom denna satsning göra det möjligt att satsa på utbildning och kompetenshöjande insatser till de skolor som så behöver, säger Jessica Ekerbring (S) vice ordförande programnämnd Barn och utbildning.

Medlen avsatta för skolutveckling inom ramen för Topp 25 kommer också att riktas till elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Behovet av stärkt likvärdighet och digitala kontaktvägar lyfts fram som särskilt prioriterat. Det möjliggör insatser för att stärka ungas psykiska hälsa och elevhälsan lyfts fram i årets budget. Med årets budgeteringsprioriteringar kan det även ske en utveckling inom studie- och yrkesvägledningen. Den fyller en viktig roll för att ge unga möjlighet att göra pålästa och kloka framtidsval.

Beslut fattas på programnämnd Barn och utbildnings sammanträde den 2:a december.

Fakta landsbygdstillägg

En översyn av resursfördelningsmodellen för förskola och grundskola har genomförts gällande landsbygdstillägget då detta tillägg varit oförändrat under flera år. Landsbygdstillägget ges till förskolor och grundskolor på landsbygden för att förstärka de ekonomiska förutsättningarna för små enheter.

Tilldelningen inför 2022 ökar med cirka 200 000 kronor per skola och avser principen resursförstärkning till skolor med elevantal upp till 200 elever. Totalt sker en ramförstärkning med 2,7 miljoner kronor.

Tilldelningen inför 2022 ökar med 250 000 kronor per förskola, vilket innebär att landsbygdstilldelningen för en förskola kommer att uppgå till 518 000 kronor. Det innebär en ramförstärkning med 1,250 miljoner kronor i förhållande till nuvarande rambudget.

facebook Twitter Email